Vietnamese Texts

Tiếng Việt

NAMGYALMA SADHANA

HIDDEN Place Holder - do not change

 

Nghi-Quy-Phat-Danh-Ton-Thang-Phat-Mau

21 PRAISES TO TARA RETREAT
september 11 – 13, 2020

HIDDEN Place Holder - do not change

 

Khẩn Nguyện 7 Mẹ Hiền Tara (Jigten Sumgon) và 21 Đoản Kệ Tán Thán Đức Quan Âm Tara - Prayers to 7 Mother Taras and Praises to 21 Taras

21 Đoản Kệ Tán Thán Quan Âm Tara - Praises to 21 Taras

21 Praises to Taras - HAI MƯƠI MỐT ĐOẢN KỆ XƯNG TÁN ĐỨC QUAN ÂM TARA

Bảy Lời Khấn Thỉnh Sự Che Chở Từ Mẹ Hiền Tara - Seven Prayers to Mother Tara (Lord Jigten Sumgon)

GAR MINGUYR RINPCOCHE COMMEMORATION
september 5 – 6, 2020

HIDDEN Place Holder - do not change

 

Lama Chopa PAD TANG ANH VIET - sept 5

Vajrassatva practice - Kim Cang Tát Dỏa-nghi-quỹ-cô-dọng_khai-kinh_hoi-huong- sept 6

AMITABHA RETREAT
august 28 – 31, 2020

HIDDEN Place Holder - do not change

 

Nghi-quỹ-thực-hành-Amitabha-Tang-Anh-Viet-Chinese -- Amitabha sadhana

Phowa Chuyển Di Tâm Thức "Ngọn Cỏ Cắm Thẳng" (Việt) - Phowa the Transference of Consciousness "The Standing Blade of Grass"

Nghi Quỹ Phowa Chuyển Di Tâm Thức "Ngọn Cỏ Cắm Thẳng" (Tạng-Việt) - Phowa Transference of Consciousness "The Standing Blade of Grass"

(Tibetan-Vietnamese)

Quán đảnh gia lực “Viên Mãn Ước Nguyện Vãng Sanh Cực Lạc” (Trích từ Kho tàng Hư không pháp)

Bài Nguyện Hướng Đến Cõi Tịnh Độ Cực Lạc - Karma Chagme's wishing prayer of dewachen

PADMASABHAVA

HIDDEN Place Holder - do not change

 

Lịch Sử Quán Đảnh Gia Lực Đạo Sư Liên Hoa Sanh An Bình - Empowerment History of Peaceful Padmasambava

Nghi quỹ cô đọng cúng tiệc (2 trang) - The Concise Feast Offering (2 pages) - Mipham Rinpoche

Những lời cần lặp lại trong quán đảnh gia lực Đạo Sư Liên Hoa Sanh - Repetitions during the Guru Rinpoche empowerment

Bảo Bình Vinh Quang Tối Hảo - Bài Cúng Dường Tsok Cô Đọng (Đạo Sư Liên Hoa Sinh) = The Vase of Splendor - Guru Rinpoche Concise Tsok Text

Nghi Quỹ Cực Kỳ Cô Đọng Đạo Sư Liên Hoa Sinh An Bình = Concise Sadhana of Peaceful Guru Rinpoche

Medicine Buddha

HIDDEN Place Holder - do not change

 

Nghi quỹ hành trì Dược Sư Phật - Medcine Buddha sadhana

Những lời cần lặp lại trong Lễ Quán Đỉnh Gia Lực Dược Sư Phật - Medicine Buddha Empowerment Repetitions

Summer Event 2020

HIDDEN Place Holder - do not change

 

Sự Hợp Nhất Giữa Đại Ấn và Đại Viên Mãn - Union of Mahamudra and Dzogchen (Raga Asya)

BỐN PHÁP DU GIÀ ĐẠI ẤN của HÀNH GIẢ DU GIÀ DARMA WANGCHUK - 4 yogas

Tibetan / Vietnamese:

View
Download

Những Lời Thỉnh Nguyện Cần Lặp Lại Trong Lễ Gia Lực Bản Lai Thắng Lạc Kim Cương - Repetitions for Chakrasamvara empowerment

Kinh Niệm Tưởng Tam Bảo - Sutra of Recollecting the Three Jewels

Những Lời Thỉnh Nguyện Cần Lặp Lại Trong Lễ Gia Lực của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - Repetitions During the Buddha Shakyamuni Empowerment

Tán Dương Mười Hai Công Hạnh của Đức Phật - Twelve Deeds of Buddha Shakyamuni

Nghi quỹ thực hành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - Buddha Shakyamuni sadhana (Ratnavajra Vijaya)

Nghi quỹ thực hành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - Buddha Shakyamuni sadhana (HH Drikung Kyabgon Chetsang Rinpoche)

General Practice Texts

HIDDEN Place Holder - do not change

 

Công Phu Hành Trì Khi Vừa Thức Giấc - First Thing in the Morning Practice

Tuyển Tập Cầu Nguyện GBI 2019 (Vàng Cũ) - Garchen Institute Yellow Prayerbook

LAMA CHOPA - Cúng Dường Đạo Sư (Bản dài)

GIỌT BẤT TỬ TUYỆT VỜI -White Tara Sadhana

H.E. Garchen Rinpoche Long Life Prayer

Nghi quỹ hành trì DIỆP Y PHẬT MẪU -- Parnashavari of Jigetn Sumgon

Thiêu Tan Phiền Não -Burning Away Afflictions

Rainfall of Benefit and Happiness

Bạch Dzambhala: Thỉnh Nguyện Phước Bảo - White Dzambhala

Nghi quỹ cô đọng pháp hành cúng dường torma đến chư Hộ pháp - The brief Torma Offering to the Dharma Protectors

Thất Chi Nguyện (bài dài) và Khấn Nguyện Tổ Jigten Sumgon - Seven Limb Prayers (long) and Prayer to Lord Jigten Sumgon

Bài Nguyện Tái Sanh Cực Lạc - Prayers to Be Born in Dewachen (Chagme Rinpoche - Raga Asya)

Hồi Hướng Nguyện của Tôn Giả Tịch Thiên - Shantideva Dedication Prayers

Lời Nguyện Đại Toàn Thiện Của Phổ Hiền Như Lai - Prayer of Kuntuzangpo

Phổ Hiền Hạnh Nguyện Vương - King of Aspirations Prayer

Bài Nguyện Hòa Bình Thế Giới - World Peace Prayer

GỌI THẦY TỪ CHỐN NGÀN XA calling guru from afar

14 Sự Suy Đồi Theo Mật Thừa - 14 Mantric Downfalls

CHÁNH VĂN của SÁU TRUNG ẤM (Sáu Bardo) - The Root Verses of the Six Bardos

Serkhangma - Bài Nguyện Chánh Điện Vàng - Tổ Jigten Sumgon

General Teaching Texts

HIDDEN Place Holder - do not change

 

Chỉ dẫn LÚC LÂM CHUNG - h.e. garchen rinpoche instructions for dying

Chenrezig & Sojong 2020

HIDDEN Place Holder - do not change

 

Gia Trì Thuốc Pháp Mani - Blessing Mani Pills

Lịch Sử Gia Lực của Đức Quán Thế Âm - chenrezig empowerment: history

Lợi Ích Của Trưởng Tịnh Giới Đại Thừa (Sojong) - The Benefits of the Mahayana Sojong Vows (Geshe Ngawang Phuntsok)

Phương Thức Thọ Trì Trưởng Tịnh Giới "Sojong" Trong Một Ngày / Dza Patrul Rinpoche - About Sojong Vows

HIDDEN Place Holder - do not change

 

Thọ Giới Đại Thừa - Trưởng Tịnh Giới "Sojong" - Mahayana Sojong Vows

Nghi Quỹ Hồng Quán Thế Âm - Red Chenrezig Sadhana

Nghi Quỹ Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Theo Truyền Thống Hoàng Gia - Royal Tradition 1000 Armed

Nyung Ne 2020

HIDDEN Place Holder - do not change

 

NYUNG NE Gar Gon Pháp Tu Tịnh Hoá Quán Thế Âm

Hướng Dẫn Hành Trì Pháp Tu Nyung Ne Nyungne Guidelines

Bảng Hướng Dẫn Thực Hành Nyung Ne - Table of Nyung Ne Practice

Hướng dẫn về nghi quỹ và các bài tụng đọc Nyung Ne (ngày 1 & 2)

Hướng dẫn về nghi quỹ và các bài tụng đọc Nyung Ne (ngày 3)

Tổng Hợp Các Bài Tụng Nyung Ne Ngày 2 Thời Khóa 1 - All Texts Day 2 Session 1

Tổng Hợp Các Bài Tụng Nyung Ne Ngày 3 - All Texts Day 3

Tổng Hợp Các Bài Tụng Nyung Ne Thời Khóa 1 - All Texts Session 1

Tổng Hợp Các Bài Tụng Nyung Ne Thời Khóa 2 - All Texts Session 2

Tổng Hợp Các Bài Tụng Nyung Ne Thời Khóa 3 - All Texts Session 3