All Vietnamese Texts

Tiếng Việt

HIDDEN Place Holder - do not change

 

NYUNG NE Gar Gon Pháp Tu Tịnh Hoá Quán Thế Âm

Hướng Dẫn Hành Trì Pháp Tu Nyung Ne Nyungne Guidelines

Bảng Hướng Dẫn Thực Hành Nyung Ne - Table of Nyung Ne Practice

Hướng dẫn về nghi quỹ và các bài tụng đọc Nyung Ne (ngày 1 & 2)

Hướng dẫn về nghi quỹ và các bài tụng đọc Nyung Ne (ngày 3)

Tổng Hợp Các Bài Tụng Nyung Ne Ngày 2 Thời Khóa 1 - All Texts Day 2 Session 1

Tổng Hợp Các Bài Tụng Nyung Ne Ngày 3 - All Texts Day 3

Tổng Hợp Các Bài Tụng Nyung Ne Thời Khóa 1 - All Texts Session 1

Tổng Hợp Các Bài Tụng Nyung Ne Thời Khóa 2 - All Texts Session 2

Tổng Hợp Các Bài Tụng Nyung Ne Thời Khóa 3 - All Texts Session 3

GỌI THẦY TỪ CHỐN NGÀN XA calling guru from afar

Thọ Giới Đại Thừa - Trưởng Tịnh Giới "Sojong" - Mahayana Sojong Vows

Nghi Quỹ Hồng Quán Thế Âm - Red Chenrezig Sadhana

Nghi Quỹ Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Theo Truyền Thống Hoàng Gia - Royal Tradition 1000 Armed

14 Sự Suy Đồi Theo Mật Thừa - 14 Mantric Downfalls

HIDDEN Place Holder - do not change

 

Tuyển Tập Cầu Nguyện GBI 2019 (Vàng Cũ) - Garchen Institute Yellow Prayerbook (Old Edition)

Hồi Hướng Nguyện của Tôn Giả Tịch Thiên - Shantideva Dedication Prayers

Lời Nguyện Đại Toàn Thiện Của Phổ Hiền Như Lai - Prayer of Kuntuzangpo

Phổ Hiền Hạnh Nguyện Vương - King of Aspirations Prayer

Bài Nguyện Hòa Bình Thế Giới - World Peace Prayer

Gia Trì Thuốc Pháp Mani - Blessing Mani Pills

Lịch Sử Gia Lực của Đức Quán Thế Âm - chenrezig empowerment: history

Lợi Ích Của Trưởng Tịnh Giới Đại Thừa (Sojong) - The Benefits of the Mahayana Sojong Vows (Geshe Ngawang Phuntsok)

Phương Thức Thọ Trì Trưởng Tịnh Giới "Sojong" Trong Một Ngày / Dza Patrul Rinpoche - About Sojong Vows

Chỉ dẫn LÚC LÂM CHUNG - h.e. garchen rinpoche instructions for dying